Nyheter

2020 är året då mycket inte är sig likt i Ramsdal

  • Eldningsförbud i hela Östergötland from 24 april
  • Valborgsfirandet ställs in
  • Årsmötesdeltagande med restriktioner 16 maj utanför Tomtkontoret
  • Midsommarfirandet ställs också in

Vi vet ju alla nu att det här året präglas av risken för smittspridning av viruset Covid-19.

Styrelsen har med detta i åtanke blivit tvungna att ta beslut om flera viktiga åtgärder för att hjälpa oss alla att följa de rekommendationer och förbud som våra myndigheter tagit fram denna vår.

Den första punkten har ju inget med smittspridning att göra men Länsstyrelsen har upprättat eldningsförbud i hela Östergötland from den 24 april 2020. Följ gärna information och råd på räddningstjänstens hemsida. www.rtog.se

Valborgsfirandet vid Gropviken ställs in helt och hållet. Ingen brasa och ingen korvgrillning.

Den 16 maj är det årsmöte utanför Tomtkontoret i Ramsdal. Du har möjlighet att anlita ett ombud som företräder dig med fullmakt eftersom antalet medlemmar på plats måste begränsas. Länk för fullmakt Anmälan till ekf@ramsdal.se för att delta på plats är obligatorisk.

Det traditionsenliga och härliga midsommarfirandet måste också ställas in. Vi kan inte låta de medlemmar som skulle ha ansvarat för årets evenemang, att förbereda och planera för ett evenemang som vi riskerar att behöva ställa in i sista sekund. Vi hoppas att arrangörerna på Strömhagsvägen och Rödmossevägen står ut med att vänta till nästa år.

Vi har faktiskt glädjande information också!

-Både simskola och fotbollsskola kommer att genomföras i sommar
Även om vi kanske måste begränsa antalet entusiastiska föräldrar i samband med aktiviteterna. Men det återkommer vi till när det blir aktuellt!

Nu kan Du vara med och utveckla fritidsaktiviteterna i Ramsdal!

Kanske har du i handlingarna inför Ekonomiska föreningen S:t Annas skärgård sett att styrelsen föreslår medlemmarna att bilda en Idrottsförening?

Informationsmöte kommer att hållas lördagen den 23 maj klockan 11.00 vid
Tomtkontoret. På grund av Coronapandemin kommer mötet att hållas utomhus. Vi ber dig som vill komma att anmäla dig till:

Mats Sternhag
Mobil: 070 52 02 998
Mejl: matssternhag@gmail.com
Allt för att vi ska följa myndigheternas regler vad gäller antal deltagare i möten i dessa tider!

På mötet kommer styrelsen presentera bakgrunden till idén att bilda en
idrottsförening. Vi kommer även att presentera hur styrelsen tänkt sig att
idrottsföreningen ska fungera. Du har nu möjlighet att vara med och forma framtidens idrotts- och fritidsverksamhet i Ramsdal. Styrelsen har en idé men den är inte huggen i sten utan ska formas av medlemmarna i föreningen!

Så varmt välkommen till ett kreativt försommarmöte kring idén om en Idrottsförening!

Viktig information gällande närvaro vid årsmöte 2020

Med anledning av det rådande läget, med hög risk för smittspridningen av coronaviruset och de rekommendationer som svenska myndigheter uppmanar till, så har styrelserna i Ekonomiska Föreningen i S:t Anna skärgård och Ramsdals vägföreningen vidtagit åtgärder för att reglera antalet närvarande medlemmar på årsmötet den 16 maj utanför Tomtkontoret i Ramsdal.

Regeringen har den 26 mars 2020 beslutat en lagrådsremiss med förslag till tillfälliga åtgärder för att underlätta genomförandet av bolag- och föreningsstämmor. Se gärna https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/03/tillfalliga-regler-for-att-minimera-antalet-fysiska-deltagare-vid-bolags–och-foreningsstammor/ Den nya lagen föreslås träda i kraft 15 april. Den ska upphöra att gälla vid utgången av 2020.

Man måste alltså enligt lag genomföra årsmötet för att årsredovisningen ska komma in till Bolagsverket i rätt tid. Det går enligt Bolagsverket inte att skjuta fram årsmöten. Se även https://bolagsverket.se/om/oss/corona/fragor-och-om-att-halla-bolags-eller-foreningsstämma-med-
anledning-av-coronaviruset-1.20704

För våran del innebär detta att antalet medlemmar på mötet, med hänsyn till risken för smittspridning inte får överstiga 50 personer. Ingen medlem förutom styrelserna behöver delta vid stämman och den som vill har möjlighet att göra sin röst hörd genom att lämna den skriftliga fullmakten till ett ombud. Fullmakten finns bifogad i detta utskick och även tillgängligt för utskrift på föreningarnas hemsidor www.ramsdalsvagforening.se eller www.ramsdal.se.
Ombudet ska vara medlem i föreningen och kan till skillnad från tidigare vara ombud för flera. Ombudet för sedan din talan under hela mötet så det är viktigt att ni är överens och har läst
igenom de förslag som ska röstas igenom.

Du som är ombud bör inte tillhöra någon av de riskgrupper som myndigheterna vill att vi skyddar extra från risken att smittas av virus.

Mötet kommer i år att hållas utomhus vid tomtkontoret och vi vädjar till deltagarna att hålla avstånd från varandra och hosta och nysa i armvecket.

Eftersom vi måste begränsa antalet mötesdeltagare så ska ombudet anmäla sig till styrelsen för att kunna få delta på stämman. Det gör man enklast via mejl till ekf@ramsdal.se eller till Hans Adamsson 070–541 49 75.

Om myndigheterna efter dagens datum ändrar rekommendationerna kan formen för årsmötet att komma att ändras. Vi återkommer naturligtvis då till alla medlemmar med vidare information. Vi ber er därför att kontinuerligt följa och sprida den information som publiceras på hemsidorna www.ramsdal.se och www.ramsdalsvagforening.se

Vänligen
Styrelserna för
Ramsdals vägförening och Ekonomiska föreningen i S:t Anna skärgård

Information från styrelserna

Styrelserna i Ekonomiska föreningen och i Vägföreningen har gemensamt träffats och beslutat om hur våra respektive årsmöten ska hanteras den 16 maj. Information om detta kommer via post hem till varje medlem tillsammans med årsmöteshandlingarna. Just nu är dessa på upptryck. Vi kommer även att publicera handlingarna på hemsidan när postutskicket är på väg.

Vi har även beslutat att ställa in årets Valborgsmässofirande vid Gropviken.

Styrelserna följer regeringens och myndigheternas råd och har beredskap för att snabbt kunna ändra och ställa om olika aktiviteter som var planerade. Vi ber er därför att följa hemsidan, och även förmedla information till vänner i området som kanske inte har tillgång till dator och Facebook. Allt som styrelserna publicerar läggs även upp på vår egen Facebooksida: Ramsdal – Officiella.

Vi ber även alla att tänka på om det finns någon i området som är i riskgrupp och nu kan behöva en hjälpande hand med inköp etc – ta gärna kontakt via telefon och fråga om man kan hjälpa till!

Vänliga hälsningar,
Styrelserna i Ramsdal

Styrelsens planering av årsmöte

Styrelsen för Ekonomiska föreningen har meddelat att ordinarie årsstämma hålls den 16 maj 2020 i Gusum, Folkets Hus. Med anledning av rådande läge gällande Coronaviruset och de restriktioner och rekommendationer som regering och myndigheter utfärdar följer styrelsen händelseutvecklingen. Beredskapen finns för att årsstämman måste skjutas fram i tid, om hårdare restriktioner införs vad gäller antal människor som får samlas. Det finns lagkrav på när stämma måste hållas men andra lagregleringar har företräde och som föreningen måste följa. Vi fortsätter dock som vanligt vad gäller upptryck av årsmöteshandlingar och utsändning av dessa via post och planerar för att stämma ska kunna hållas på meddelad tid. Vidare information publiceras på hemsidan och på föreningens officiella Facebook.

Styrelsen genom ordförande Ewa Gouranius

Årsmöte

Ekonomiska föreningens årsmöte hålls den 16 maj i Gusum. Styrelsen vill påminna alla medlemmar att motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast den 1 mars.
Mejla dessa till ekf@ramsdal.se eller lägg i brevlådan vid Tomtkontoret.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen

God Jul & Gott Nytt År

En God Jul och ett Gott Nytt År till alla i Ramsdal önskar styrelsen!Årsmöte 2020 är beslutat till den 16 maj och motioner från medlemmarna ska vara styrelsen tillhanda senast den 1 mars!

Återställningsarbetet

Tack vare gynnsamt väder i höst, så har återställnings arbetena
enligt besiktnings protokollet färdigställts. Kvarstår sträckan från Dala till Södra Finnö vägen som ännu ej är utförd, samt passagen över Strömmen till Djursunda.

Fibern som idag är lagd på bron är felaktigt utförd, antingen skall den
monteras på stege  över bron, vilket är godkänt av Trafikverket, eller så gör man styrd borrning under Strömmen.

Enligt uppdrag
Roland Johansson
Styrelse Ledamot

Uppdatering kring återställning efter bredbandsutbyggnaden

Avtal för återställning efter nergrävning av fiber i vägområdet och markområde.
Har nu träffats mellan Mattias Lindgren Entreprenad AB och
IP-only, med start vecka 45.
De tider som gäller för färdigställandet av de besiktningsprotokollet
upptagna anmärkningarna, där Vägföreningen och Ekonomiska Föreningen
har gjort en egen förbesiktning, som är upptagna i slutbesiktnings protokollet är.

1 december skall Sågvägen och dike vid Strömmen vara klara,
justering av dikesslänter, trummor m.m. skall vara färdigställt 30 maj 2020.
Övriga kvarstående arbeten skall vara utförda senast 31 december 2020.

Vi kommer så länge väderleken tillåter återställa de i protokollet upptagna anmärkningarna.

Enligt uppdrag
Roland Johansson

Summering av sommaren i Ramsdal

Sommarsäsongen börjar gå mot sitt slut i Ramsdal och hösten närmar sig! Fritidsgruppen publicerar samtidigt som detta brev en egen summering av sommarens aktiviteter i området.

Vädret har varit vackert under större delen av sommaren och våra badplatser har varit välbesökta! Badet i Sandfjärden hann färdigställas inför den varma perioden men lite uppsnyggning kommer nu att ta vid. Troligen kommer även en del påfyllning av sand på mattan behöva ske under kommande säsonger. Mycket sopor har slängts i tunnan vid Sandfjärden vilket lett till att den flödat över, vi vill därför be alla inför kommande säsong att ta med så mycket sopor hem till den egna tunnan som möjligt. Nu ryckte Mattias, vår entreprenör i området, ut och plockade sopor och ställde dit en tunna från reningsverket tills tömningen skulle ske. Jag skulle, inte bara på grund av detta men av så många fler skäl, vilja passa på att rikta ett stort TACK till Mattias. Han är en klippa att ha, ställer alltid upp – både i sitt uppdrag för vatten- och avloppsverk men även för medlemmar som behöver ha hjälp på ett eller annat sätt, har konstruktiva lösningar på problem och har oerhört mycket kunskap om området!

Styrelsen har under sommaren kontaktats via mejl, sms eller telefonsamtal av medlemmar i alla möjliga frågor men vi har även sett att debattens vågor stundtals gått höga på sociala medier. Under perioden har allt från fibernät, älgar, skabbrävar, yoga till sopor diskuterats livligt, men även tankar och åsikter om vad styrelsen behöver engagera sig i. Vi noterar tacksamt att flera medlemmar visar ett stort engagemang för området och vi hoppas att valberedningen är med på noterna och fångar upp dom för ett framtida styrelseuppdrag! Vi som sitter nu i styrelsen kommer ju inte att sitta kvar i all evighet så nya friska fläktar måste in. Då vi alla som äger fastighet i Ramsdal är medlemmar i ekonomiska föreningen så faller det ju sig naturligt att man även behöver ställa sin kraft till förfogande för styrelseuppdrag!

I början av sommaren beskrev jag även möjligheten för medlemmar att engagera sig i Grannsamverkan, enligt beslut på årsstämman. Tyvärr har intresset visat sig skralt, endast två medlemmar har hört av sig och ingen ville vara den som drev det framåt. Jag efterlyser därför igen fler personer som vill ta tag i uppgiften – hör av er till ordförande!

Årets Valborgs- och midsommarfirande arrangerades av Bondhagsvägen och Sågvägen. Tyvärr rådde eldningsförbud under Valborg men ett 60-tal personer dök upp för korvgrillning! Midsommarfirandet gick nog i rekordtecken – uppskattningsvis besökte närmare 1 000 personer dansen vid Gropviken och nästan allt tog slut inom 1 ½ timma – kaffe, fiskdamm, lotterier, till och med dragkampsrepet gav upp och gick av! Som tur var fanns det reserv! Nästa Valborg och midsommar arrangeras av Rödmossevägen och Strömshagsvägen. Budkaveln finns redo för överlämnande hos Mats på Sågvägen 22, så den av er boende på de vägarna som tar på sig ansvaret kan höra av sig till Mats! Endast vi medlemmar tillsammans kan göra midsommar, så utan oss själva blir det ingen dans!

Från styrelsens sida hoppas vi nu på en blöt höst och en snörik vinter – med tanke på grundvattennivå och den konsumtion av dricksvatten som blivit standard i området. Så gott som hela sommaren har uttaget från vattenverket legat på cirka 110 – 140 kbm/dygn, och i skiftet juli/augusti blev vattnet grumligt då nivåerna i källorna började närma sig en kritisk punkt. Bevattningsförbudet startade tidigare i år än andra år, redan från 15 maj och sträcker sig till den 30 augusti. Styrelsen har gett V/A – gruppen i uppdrag att se över möjligheten till borrning av ytterligare källa. Men vi behöver även fortsätta att uppmana/påminna/informera alla medlemmar om hanteringen av dricksvattnet. Styrelsen rådbråkar sina hjärnor, och diskuterar detta vid så gott som varje styrelsemöte, hur vi når ut med budskapet. Förbudet mot att fylla pooler, spabad, badtunnor etc infördes i stadgarna för cirka 2 år sedan och borde vara väl känt. Som medlem ska stadgarna vara det första man tittar i om man undrar över något eller när man köpt hus. Från styrelsens sida får vi dock fortsätta att ”tjata” om hur man hushållar med vattnet och förbudet mot att fylla pooler etc.

Med detta summerar vi sommarsäsongen, styrelsen fortsätter med sina uppdrag i grupperna och önskar er alla en fortsatt skön säsong i Ramsdal! Glöm inte bort att motioner till årsmötet 2020 ska vara styrelsens tillhanda senast den 1 mars 2020!

Med vänliga hälsningar,
Ewa Gouranius, ordförande
Ekonomiska föreningen

Hanteras av Teknet

Up ↑